Управление на кризи

Живеем в криза, следователно в криза и работим. Кризата във всяка компания е своеобразна проверка на здравината на всички нейни структури, вътрешните и външни комуникации и най-вече на персонала и. Какви действия да се предприемат в кризисна ситуация? Как ефективно да се осъществи взаимодействие между ръководителя и подчинените? Какви инструменти за управление на персонала са достъпни за линейните мениджъри на организацията?

В тази връзка въпросите, свързани с оперативното управление на персонала, пораждат необходимост от прилагане на подходящи антикризисни техники с цел подобряване на цялостната система за управление на персонала.

За да овладеете кризисните състояния във вашата компания, Pro Consult може да бъде вашия верен партньор в намирането на най-правилните решения и прилагането на най-точните антикризисни стратегии, които се изразяват в следното:

  • идентифициране на кризата;
  • определяне на краткосрочни цели;
  • определяне на дългосрочни цели;
  • изготвяне на индивидуални антикризисни стратегии, съобразени с конкретния казус;
  • усвояване на умения за овладяване на конфликтни ситуации;
  • овладяване на кризи в междуличностната комуникация;
  • справяне с кризи в семейния бизнес;
  • оценка и анализ на резултатите от приложената конкретна антикризисна стратегия;
  • симулативно разиграване на реални казуси от вашето делово ежедневие.