Моите публикации

Целта на всяко професионално изследване е да достигне до максимален брой читатели, които имат интереси в различни научни области. Това ме стимулира да представя резултатите от моите изследвания на международни научни форуми и да ги публикувам в специализираните издания на едни от най-престижните научни институции в България.


Конформизмът - стъпка назад или напред в междуличностната комуникация

Тема на доклада: "Конформизмът - стъпка назад или напред в междуличностната комуникация"


Докладът е публикуван в Академично списание „Управление и образование” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2010 г.


Докладът разглежда социалното явление конформизъм като обществено значим фактор, отразяващ степента на изграждане на определена личностна позиция и социална автономност. Изследва се двупосочния модел на отношенията личност - група и конституирането на социалната реалност в процеса на социално сравнение.