Моите публикации

Целта на всяко професионално изследване е да достигне до максимален брой читатели, които имат интереси в различни научни области. Това ме стимулира да представя резултатите от моите изследвания на международни научни форуми и да ги публикувам в специализираните издания на едни от най-престижните научни институции в България.


Оцеляването на българина през вековете – плод на сила, характер, народопсихология или…?

Тема на доклада: "Оцеляването на българина през вековете – плод на сила, характер, народопсихология или…?"


Докладът е публикуван в сборник от Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика”, Варненски Свободен Университет, 2010 г.


Докладът разглежда стремежа към самопознание като едно от най-старите и най-вдъхновяващи човешки стремления. Показана е актуалността на проблема за формирането на националното българско съзнание и вглеждането в ядрото на националните енергии, свързани с изследването на човешкия характер.

PR чрез интернет - възможност да спечелиш битката още преди да е започнала

Тема на доклада: "PR чрез интернет - възможност да спечелиш битката още преди да е започнала"


Докладът е публикуван в списание „Съвременна хуманитаристика”, Бургаски Свободен Университет, брой 2/2010


Докладът разглежда промените в двупосочния подход PR - интернет и социални мрежи. Проследява се ролята на специалиста по PR като авангард при възприемането и внедряването в практиката на новите медийни инструменти - ключ към разбиране философията на модерния PR.

Трансдисциплинарно определяне на концептуалната рамка на кризата в съвременния български PR

Тема на доклада: "Трансдисциплинарно определяне на концептуалната рамка на кризата в съвременния български PR"


Докладът е публикуван в издание от Международна конференция „Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, Бургас, 2010 г.


Изследователският интерес в доклада е фокусиран върху ролята на PR като комплексен процес по управление на комуникациите по време на криза и изграждане на подходяща комуникационна инфраструктура. Разгледана е тезата за значението на PR експерта при повишаване степента на самоорганизация и възможностите за активна адаптация в кризисни ситуации.

Свобода и/или сигурност. Медийна обработка на обществените нагласи във връзка с проекта за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения

Тема на доклада: "Свобода и/или сигурност. Медийна обработка на обществените нагласи във връзка с проекта за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения"


Докладът е публикуван в "Годишник за студентско научно творчество" на Бургаски Свободен Университет, 2010 г.


В настоящата статия изследвам медиите, политическите и обществените нагласи и реакции относно проекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

Извън концептуалната рамка на социалната интелигентност и умения в детска възраст

Тема на доклада: "Извън концептуалната рамка на социалната интелигентност и умения в детска възраст"


Докладът е публикуван в Академично списание „Управление и образование” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2010 г.


Изследователският интерес в доклада е насочен към взаимоотношенията родител-дете в процеса на формиране на социални умения. Проследява се ролята на социалната интелигентност, едно от петте основни умения, необходими при взаимодействията ни с другите хора, за постигане на по-добър социален опит в общуването.