Моите публикации

Целта на всяко професионално изследване е да достигне до максимален брой читатели, които имат интереси в различни научни области. Това ме стимулира да представя резултатите от моите изследвания на международни научни форуми и да ги публикувам в специализираните издания на едни от най-престижните научни институции в България.


Психологически конструкти на жената в личната и обществената бизнес организационна среда

Тема на доклада: "Психологически конструкти на жената в личната и обществената бизнес организационна среда"


Докладът е публикуван в сборник от Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика”, Варненски Свободен Университет, 2011 г.


Докладът разглежда психологическия образ на жената в съвременния бизнес. Отделено е внимание на начина, по който тя конструира събитията и способства за установяване на ролеви взаимоотношения със заобикалящата среда. Застъпена е тезата за значението на познавателния дисонанс, рационалното и ирационално поведение и ролята на женската биологично програмирана стратегия като фактори за изграждане на успешни бизнес отношения.

Рекламното послание чрез символи – история с неочакван край

Тема на доклада: "Рекламното послание чрез символи – история с неочакван край"


Докладът е публикуван в сборник от Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика”, Варненски Свободен Университет, 2011 г.


В статията се търсят отговори на въпроси, свързани с измеренията на рекламната символика и начина, по който тя влияе върху психичната възприемчивост на рекламното послание. Анализират се различните психични структури на рекламата и значението на знаковата и съзнакова символика за по-добро „програмиране” на човешкото съзнание и подсъзнание в посока на определени мотиви и желано поведение.

Публичният образ на деловата българка в бургаските печатни медии - регионален поглед към глобален проблем

Тема на доклада: "Публичният образ на деловата българка в бургаските печатни медии - регионален поглед към глобален проблем"


Докладът е публикуван в "Годишник за студентско научно творчество" на Бургаски Свободен Университет, 2011 г.


The report studies the episodic presentation of the women image in various Bourgas newspapers. It is looked for the relationship between individual policy of the newspapers and issues set forth therein. The critical analysis is aimed at one-sided presentation of the public image of women and lack of information on successful business women in the region on the pages of most local newspapers.

Нови измерения в маркетинговата парадигма на туристическия продукт в България – базисни постановки и перспективи за развитие

Тема на доклада: "Нови измерения в маркетинговата парадигма на туристическия продукт в България – базисни постановки и перспективи за развитие"


Докладът е публикуван в издание от Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – Комуникация между наука и практика”. на СА „Д. А. Ценов”, Свищов, 2011 г.


Докладът разглежда аспектите на изграждане на потребителска ангажираност с цел стимулиране на съвременната концептуализация на маркетинга в сферата на туризма. Изследват се типовете партньори, типовете връзки и организационни структури като основни фактори за измерване на ефективността на маркетинговите стратегии в бранша. Представени са и набор от решения за управление на взаимовръзките в мрежа чрез използване на уеб маркетинг.

Диагностициране на процесите на човешкото поведение в контекста на съвременната българска действителност

Тема на доклада: "Диагностициране на процесите на човешкото поведение в контекста на съвременната българска действителност"


Докладът е публикуван в сборник от Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика”, Варненски Свободен Университет, 2010 г.


Статията представя изследване на „златоносната утайка”, която е резултат на общуването и филтрацията и доколко тя поддържа процеса и кооперативния начин на живот в българското общество. Разглеждат се феномените със социалнопсихологически произход, които представляват фундаментални социални образувания и обособен предмет на изучаване със собствена научна традиция в социалната психология.