Моите публикации

Целта на всяко професионално изследване е да достигне до максимален брой читатели, които имат интереси в различни научни области. Това ме стимулира да представя резултатите от моите изследвания на международни научни форуми и да ги публикувам в специализираните издания на едни от най-престижните научни институции в България.


Медийното не/говорене за жената предприемач

Тема на доклада: "Медийното не/говорене за жената предприемач"


Докладът е публикуван в Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 16.03.2012.


The article makes analytical section of the media presentation of the woman entrepreneur in the Bulgarian press. Emphasis is placed on specific media, whose election is predetermined by their thematic, genre specificity and influence. The aim is to establish the modalities by which some of the most popular print media present successful Bulgarian business woman as well as to define the global media frame of her image in the public domain.

http://www.newmedia21.eu/analizi/medijnoto-ne-govorene-za-zhenata-predpriemach/

Advertising and PR Marketing Communication - Essential Toolkit for Image Making in Tourism

Тема на доклада: "Advertising and PR Marketing Communication - Essential Toolkit for Image Making in Tourism"


Докладът е публикуван в International Scientific Conference „Cultural Corridor Sofia-Ohrid Cultural Tourism Without Boundaries” South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2011 г.


The article discusses various aspects of advertising and PR communications in the field of tourist services, as well as the construction of certain advertising constants and company style to achieve the entire corporate identity of the tourist product. Attention is paid to the importance of the main communication filters and types of marketing channels in order to better understanding of the advertising message. The available channels for marketing communications are identified focusing on close cooperation between service providers, partners and other members of the business network. The difference between advertising and PR is defined, whilst tracking the importance of corporate and internal PR. The role of various PR functions and mass and individual influence is emphasized as an underlying factor for the marketing policy-making of any travel company. The opportunities through working in social networks to make attractive and functional presentation of a tourist product through appropriate marketing and branding strategy are revealed.

Новите измерения на социалната политика – проблеми и предизвикателства

Тема на доклада: "Новите измерения на социалната политика – проблеми и предизвикателства"


Докладът е публикуван в списание „Наука”, Издание на съюза на учените в България, брой 3/2011


В статията, чрез кратък исторически преглед, се изследва развитието на държавната социална политика и предизвикателствата, пред които тя е изправена в своя стремеж за решаване на проблемите на обществото. Представен е обобщен образ на социалните проблеми в България, както и специфични подходи за решаването им в дългосрочен план.

Общественото мнение за жената предприемач /съпоставителен анализ между обществените представи в България и Великобритания/

Тема на доклада: "Общественото мнение за жената предприемач /съпоставителен анализ между обществените представи в България и Великобритания/"


Докладът е публикуван в Академично списание „Управление и образование” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2011 г.


Статията изследва съвременните аспекти на общественото мнение относно предприемчивата жена в контекста на формираните нови обществени норми на женска заетост в дома и извън него. Съпоставителният анализ търси взаимовръзката между представите, нагласите и тенденциите в две различни по обществено, държавно и социално устройство страни - България и Великобритания. Целта е да се изследват характеристиките, които предопределят мнението на хората в двете общества, както и да се установят евентуалните различия. Резултатите от проучването разкриват несъответствията, породени от новите икономически, политически и социални реалности и установяват тяхното влияние върху промяната на обществените нагласи и съвременните парадигми за ролята на жената предприемач в публичното пространство.

Мотивацията - психологическото

Тема на доклада: "Мотивацията - психологическото "оръжие" на жената или защо успява в бизнеса съвременната българка"


Докладът е публикуван в Академично списание „Управление и образование” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2011 г.


Докладът разглежда мотивацията като фактор за изграждане на успешни бизнес отношения, създаване на екипност и постигане на положителна удовлетвореност. Прави се разграничителен паралел между мотивацията като стимулираща предпоставка и като форма на манипулация в човешките отношения. Представеното изследване очертава характеристиките на женския успешен модел в управлението на бизнеса и разкрива тенденция към промяна на общественото отношение за ролята на жената в сферата на бизнеса и предприемачеството.