Моите публикации

Целта на всяко професионално изследване е да достигне до максимален брой читатели, които имат интереси в различни научни области. Това ме стимулира да представя резултатите от моите изследвания на международни научни форуми и да ги публикувам в специализираните издания на едни от най-престижните научни институции в България.


Problems in the psychological growth of personality in post-communist Bulgaria

Тема на доклада: "Problems in the psychological growth of personality in post-communist Bulgaria"


Докладът е публикуван в The collection of materials. The eleventh correspondence international scientifically-practical conference “Actual problems of a science, practice and religions at the present stage”. Krasnoyarsk, Russia, 2013.


The relationship between the individual and society is something in which everyone participates immediately and from which we gain quite a lot of personal experience. In quest of that kind of immediate experience 24 years ago Bulgarian society laid the beginning of the new “social” against or in harmony with the new “personal”. On the horns of a dilemma between the humane and the socially acceptable the Bulgarian person turned his back to the “social shaping” of man (according to the theoretic formulation of Emile Durkheim) and under compulsion and social pressure has started to discover the keys to the new type of psychological survival. In this context the Bulgarian society became aware of the need for change...

Отвъд понятието за ефективност на маркетинговите комуникации в съвременния туристически продукт

Тема на доклада: "Отвъд понятието за ефективност на маркетинговите комуникации в съвременния туристически продукт"


Докладът е публикуван в Сборник доклади от Международна научна конференция „Предизвикателствата пред туризма през XXI век”. УНСС, София, 2012.


The report takes up marketing communications in tourism in the context of their effectiveness and practical applicability. The concept of communication is represented by its various interpretations: as a way of sharing information as a means of communication between the parties and as a means of achieving the communication policy. Marketing concept of the organization is put at the centre of the company's interest and in the modern understanding of communication mix. The various stages of the marketing communication effectiveness and appropriateness of the main goals of modern tourism advertising are considered. Emphasis is placed on the paradigm of relationship marketing in the context of present understanding of cooperation and impact of the tourism product.

Новото психологическо виждане за екип и екипност – стратометрическа концепция

Тема на доклада: "Новото психологическо виждане за екип и екипност – стратометрическа концепция"


Докладът е публикуван в Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 08.11.2012.


The theme of the interdisciplinary nature of the new strategic vision for the team and teamwork stands in the focus of public interest for the long time. In this context, the impact of integration and globalization processes brings to modern research-workers the question for more detailed study of interpersonal relations. The stratometric concept and especially its understanding in synchronicity of the terms "person - a reference group" gives new and different view of these processes. In the article the intersections of disparate communication mechanisms of team interaction are sought. Thus the approach to studying the overall group reference allows not only to understand the nature and dynamics inside the teams, but also reveal the important and deep layers of group activity to introduce certain methodological definiteness and clarity as well as to establish the dialectic of their interconnection.

http://www.newmedia21.eu/analizi/novoto-psihologichesko-vizhdane-za-ekip-i-ekipnost-stratometricheskata-kontseptsiya/

Психологическа ретроспекция на комуникационното функциониране

Тема на доклада: "Психологическа ретроспекция на комуникационното функциониране"


Докладът е публикуван в Академично списание „Управление и образование”, на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Т. 8., кн. 3., Бургас, 2012.


Докладът разглежда различни аспекти на комуникационното функциониране, подлагайки го на „психологически рентген“ в рамките на публичността. Поведенческият ефект се проследява в неговата многоплановост и ретроспективност. Прави се преглед на отделни теоретични постановки, като се оценява тяхната психологическа тежест и комуникационна ефективност. Монадното становище за човека се анализира както в рамките на неговата индивидуална комуникативна аура, така и в контекста на т.нар. „когнитивни карти“. Като основен сегментационен показател се представя и понятието „когнитивна възраст“ – от една страна като операционализирано в термините, а от друга – като възможност за по-прецизно и задълбочено изследване на комуникативните връзки. Разглеждат се полево-информационните структури (кодировки) от различните области на комуникацията, както като функция, така и като съдържание. Последователностите на отделните комуникационни фактори се изследват като построени в рамките на „стимул-реакционните“ отношения. Специално внимание е обърнато и на социално-психологическите аспекти на манипулацията и убеждаването, които в контекста на вербалното и невербално общуване представят новия ретроспективен поглед на явното и скрито проявление на съвременното комуникационно функциониране.

Личностни проявления в процеса на общуване – психологически разрез

Тема на доклада: "Личностни проявления в процеса на общуване – психологически разрез"


Докладът е публикуван в Академично списание „Управление и образование”, на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Т. 8., кн. 3., Бургас, 2012.


Публикацията е свързана с ролята на личността в социалните взаимодействия – личността като индивидуално постижение и като носител на националния характер на определена ценностна система. „Производството на личности“ е разгледано като съвкупност от обобщени схеми, репрезентативни представи и различни концепти. Проследява се разграничаването/неразграничаването на „Аз-а“ и „Другите“ в цялостния когнитивно-операционен блок на междуличностните взаимодействия. Представени са различните функции на когнитивната система на личността – възприятие, памет, мислене. Темата за евристиката се разглежда в нейната взаимосвързаност с представителността и човешките нагласи. Развитието на личността се проследява в рамките на нейното последователно и пълноценно участие в съответните психологически блокове от личностната структура. Размяната на емоции се изследва в контекста на психобиологичните феномени и посредством начините, по които се произвеждат реалните психоефекти при израстването на личността. „Азовата“ активация се представя чрез нейната включеност в позитивните и негативни личностни проявления. Изяснява се способността за управляване на емоциите в рамките на социално-интересното и безинтересното, креативното и скучното, откритото и скритото. Разглеждат се различни модели на „Аз“ структуриране като начин за изграждане на релационен „Аз“ образ в съвкупността на съвременните социални отношения.