Моите публикации

Целта на всяко професионално изследване е да достигне до максимален брой читатели, които имат интереси в различни научни области. Това ме стимулира да представя резултатите от моите изследвания на международни научни форуми и да ги публикувам в специализираните издания на едни от най-престижните научни институции в България.


За отговорността към политическото говорене  в годините на прехода

Тема на доклада: "За отговорността към политическото говорене в годините на прехода"


Докладът е публикуван в Съвременна хуманитаристика, № 1/2013, Бургаски Свободен Университет, Бургас, 2013.


​Докладът представя формите на изграждане на комуникационно поле между политиците и обществото. Акцентът е поставен върху елементите на ефективното публично слово, „атомирането” на речта, блогокомуникацията и „диалектната редукция”. Изведена е проблематиката при конструирането на пространство на диалог в политическата комуникация и отражението ѝ в публичното пространство.

Българските медии в търсене на женската корпоративна идентичност

Тема на доклада: "Българските медии в търсене на женската корпоративна идентичност"


Докладът е публикуван в Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България“, Бургаски Свободен Университет, Бургас, 2013.


Докладът разглежда медийните прийоми за популяризиране на образа на жената предприемач. За целта на изследването са анализирани четири печатни медии, в периода 2009 – 2012 г. Като резултат са изведени и обобщени характеристиките, конструиращи този образ, предадената им от медиите стилистична окраска и начинът, по който медийните послания формират реалния образ на българката.

Студентски поглед за мястото на жената в съвременния PR – точки на пресичане

Тема на доклада: "Студентски поглед за мястото на жената в съвременния PR – точки на пресичане"


Докладът е публикуван в Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, Т. 1., Бургаски Свободен Университет, Бургас, 2013.


Публикацията представя резултатите от проучване за ролята и мястото на жената в сферата на PR. Анализът се базира на мнението на студенти от специалностите „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ в БСУ. Търсят се точките на пресичане между съществуващите обществени нагласи и визията на младите хора за бъдещото развитие на професията PR в "женско лице".

Улови идеята! Направи си упражнение

Тема на статията: "Улови идеята! Направи си упражнение"


Статията е публикувана в Списание Business Woman Magazine, брой 13 / 2013 г.


Разговорът за стартирането на бизнес винаги е интересен, любопитен, вълнуващ, провокиращ към нестандартно мислене и откривателство. Когато пишех първата си книга „Младите предприемачи на България“, се докоснах до различни мисловни светове, осветлиха ме куп нови идеи и непрестанно в мен гореше искрицата на новаторското мислене. Опитвах се да вникна в мисловните матрици на моите герои и да открия за себе си онова зрънце на любопитството, което е провокирало техните желания и е съпътствало техните младежки стремежи...

Идеи! Идеи! Идеи! „Идеите са добре дошли, но гледай да са подходящи!“ – казват успелите и може би си струва да се замислим над това. Добре е да дадете свобода на хората около вас също да споделят идеите си. Понякога те могат да се окажат вашата „бяла лястовица“, защото им е хрумнало нестандартното решение, което вие досега не сте успели да уловите...

Криза в PR-а или PR по време на криза: психологическо структуриране

Тема на доклада: "Криза в PR-а или PR по време на криза: психологическо структуриране"


Докладът е публикуван в Сборник доклади от XII Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика”, Варненски Свободен Университет, 2013.


The report analyses the theoretical and practical problems of PR in the field of psychological knowledge. It investigates the basic aspects of PR that during the period of crisis, represent the relationship between PR - as a technology for effective communication and psychological characteristics of the individual subject - both as an individual and as a group. The report outlines key issues and trends in the intertwining of the two research areas - PR and psychology.