ВАЖНО!


PRoConsult ви предлага работа на базата на откритост, зачитане на уникалността на всеки клиент, персонално отношение, индивидуален подход, конфиденциалност и спазване на етичните стандарти . . .

PRoConsult ви предлага обучение в следните области:

Ефективно управление на промяната

За да постига успехи всеки бизнес трябва да бъде ръководен професионално и с ясна визия за бъдещето. За целта са необходими ръководители, които да имат готовност да се отърсят от рутината, да приемат новите реалности и да отговорят на изискванията на новото време. Днес обществените промени имат критична нужда от нов вид лидерство, от ново лидерско поведение . . .

Ефективност на комуникационния процес

В съвременния етап от развитие на нашето общество комуникацията е онова свързващо звено, без което не биха съществували нито нормалните човешки взаимоотношения, нито нормалното бизнес общуване. Растящата роля на комуникацията е от първостепенно значение както при изграждането на корпоративна отговорност и професионална среда за развитие, така и при защита на конкурентоспособността на всеки бизнес . . .

Как да победя конкуренцията

Днес конкуренцията е начин на живот. Тя е навсякъде около нас, но най-чувствителни сме тогава, когато говорим за конкуренция в бизнеса. Разработвайки своя стратегия на конкурентна борба, всяка компания се стреми чрез определени активни действия да постигне задоволителна пазарна позиция и чрез защитни действия да я запази . . .

Мотивация на персонала

Задачата за адаптирането на бизнеса към новите икономически реалности е изключително трудна. Умните бизнесмени вече са осъзнали, че най-големите трудности са свързани с комплексността на средата и високата степен на несигурност, в която бизнесът оперира. Какво да се прави в тази ситуация? Как да се мотивира персонала и да се овладее стреса, за да се задържат клиентите? . . .

Управление на кризи

Живеем в криза, следователно в криза и работим. Кризата във всяка компания е своеобразна проверка на здравината на всички нейни структури, вътрешните и външни комуникации и най-вече на персонала и. Какви действия да се предприемат в кризисна ситуация? Как ефективно да се осъществи взаимодействие между ръководителя и подчинените? Какви инструменти за управление на персонала са достъпни за линейните мениджъри на организацията? . . .

Женско предприемачество

Сред ценностите и политиките на съвременния свят са равните възможности и равнопоставеността на всички членове на обществото и неговите отделни групи. В последно време предприемачеството се превърна в активно работно поле, на което и мъже, и жени всекидневно мерят сили в отстояването на своята финансова независимост. Желанието за финансова свобода, равно участие и равно заплащане за равнопоставен труд изведоха в публичното пространство проблеми, с които трябва да се бори всяка предприемчива жена. . . .

Как да си намеря работа и/или да се представя пред работодател

Всеки от нас може да попадне в ситуация на търсене на нова работа или представяне пред нов работодател. Спецификата на различните дейности и различните хора изискват познания, които не само ще подпомогнат процеса на търсене и намиране на най-подходящото работно място, но и ще повишат социалните ни компетентности. . . .

Корпоративна идентичност

Едно от първите действия по пътя на изграждането и утвърждаването на дадена фирма/организация е изграждането на нейната корпоративна идентичност. Корпоративната идентичност е особено важна част от цялостния публичен имидж на всяка компания. Тя служи за открояване на компанията измежду огромния брой съществуващи на пазара фирми . . .