Женско предприемачество

Сред ценностите и политиките на съвременния свят са равните възможности и равнопоставеността на всички членове на обществото и неговите отделни групи. В последно време предприемачеството се превърна в активно работно поле, на което и мъже, и жени всекидневно мерят сили в отстояването на своята финансова независимост. Желанието за финансова свобода, равно участие и равно заплащане за равнопоставен труд изведоха в публичното пространство проблеми, с които трябва да се бори всяка предприемчива жена.

Остарелите мисловни модели, съществуващите обществени нагласи и предразсъдъци, неуредените отношения в семейния бизнес и пр. са само част от дилемите, които стоят за решаване пред всяка съвременна българка.

За вашите правилни решения, за вашата финансова свобода, за отстояването на вашите права Pro Consult може да ви помогне в следните области:

  • идентифициране на проблемните области в женското предприемачество;
  • справяне с кризи в семейния бизнес;
  • изготвяне на програма от последователни стъпки за постигане на ефективност в управлението на бизнеса;
  • определяне на краткосрочни цели;
  • определяне на дългосрочни цели;
  • оценка и анализ на резултатите от приложената конкретна антикризисна стратегия;
  • симулативно разиграване на реални казуси от вашето делово ежедневие.